ثبت نام کاربر در سامانه

نام مرکز رشد / پارک مورد نظر:

شما به عنوان چه نوع کاربری می خواهید ثبت نام نمایید؟

متقاضی پذیرش
متقاضیان پذیرش در مرکز رشد که شرکت ثبت کرده یا یک گروه فناور هستند.

کارشناس مرکز رشد دانشگاه کردستانX